top of page

Публічна оферта

щодо надання благодійної пожертви

1. Загальні положення

1.1. Ця публічна оферта щодо надання благодійної пожертви (далі – «Оферта») є пропозицією Благодійної організації «ЦСА Гостомельский притулок для тварин», ідентифікаційний код юридичної особи 44358249, що знаходиться за адресою: Україна, 08289, смт. Гостомель, вул. Свято-Покровська, будинок 213, (далі – «Притулок»), в особі виконавчого Директора Вронської Марії Максимівни, невизначеному колу дієздатних фізичних осіб та юридичних осіб приватного права, які добровільно здійснюють благодійну діяльність (далі кожна з таких осіб – «Благодійник»), укласти договір щодо надання благодійної пожертви (далі – «Договір») на умовах, описаних в цій Оферті, з кожним Благодійником, що звернеться.

1.2. Ця Оферта є пропозицією укласти договір відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України.

1.3. Ця Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на сайті Притулку в мережі Інтернет за посиланням: https://gostomelshelter.com (далі – «Сайт»). Ця Оферта є безстроковою та може бути змінена або відкликана Притулком у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

1.4. Притулок може укладати договори щодо надання благодійної пожертви в іншому порядку та/або на інших умовах, ніж це передбачено цією Офертою. Благодійник може окремо звернутися до Притулку для укладення такого договору.2. Предмет Договору

2.1. Згідно з цим Договором Благодійник безоплатно та безповоротно передає як
добровільну благодійну пожертву у власність Організаці грошові кошти на забезпечення
статутної діяльності Притулку, а Притулок приймає таку благодійну пожертву та
зобов'язується використовувати її для проведення власної благодійної діяльності
відповідно до Статуту та законодавства України.

2.2. Передача Благодійником грошових коштів за цим Договором визнається благодійною
пожертвою відповідно до ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні
організації».

2.3. Благодійник самостійно визначає обсяг благодійної пожертви. Благодійник має право
запитати у та отримати інформацію про характер і розмір необхідної благодійної
допомоги на конкретні цілі діяльності Притулка, а також за благодійними програмами
Фонду, задля визначення напрямів використання благодійної пожертви до її надання.

2.4. Укладення та виконання цього Договору не має на меті та не передбачає отримання
прибутку будь-якою зі сторін.3. Діяльність Притулка

3.1. Благодійна Організація «Центр соціалізації та адоптації Гостомельский притулок для
тварин» (далі за текстом — ОРГАНІЗАЦІЯ) - це благодійне товариство, створене на засадах
добровільності, гуманності, гласності, спільності інтересів і рівності прав її членів,
покликане здійснювати заходи щодо сприяння захисту, соціалізації та адоптації тварин, що
є задоволенням та захистом законних соціальних, екологічних, економічних, професійних,
освітніх інтересів членів ОРГАНІЗАЦІЇ.

3.2. Діяльність Притулку не має на меті отримання прибутку.

3.3. Статут Притулку, інформація про його роботу та звіти про результати діяльності
розміщені на Сайті.4. Внесення пожертви та акцепт Оферти

4.1. Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви та вносить її шляхом
(і) здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених
на Сайті, або (іі) перерахування грошових коштів на поточний рахунок Притулку через
установи банків, або (ііі) передачі Притулку готівкових коштів. Благодійні пожертви є
безстроковими, і термін їхнього використання Притулком не обмежується.

4.2. Відповідно до цих Оферти та Договору благодійні пожертви надаються
Благодійниками та використовуються Притулком для проведення та забезпечення
благодійної діяльності (реалізації напрямів, цілей благодійної діяльності та благодійних
програм) Притулку відповідно до Статуту та законодавства України. Благодійник
погоджується з таким цільовим призначенням своєї пожертви.

4.3. Благодійник також має право визначити конкретну ціль своєї пожертви в рамках
цілей та напрямів діяльності та благодійних програм Притулку шляхом укладання із
Притулком окремого договору щодо надання благодійної пожертви, згідно з пунктами 1.4
та 2.3 цієї Оферти. Якщо Благодійник при внесенні пожертви визначив її конкретну ціль
без попереднього погодження з Фондом, Фонд має право повернути таку пожертву
Благодійнику або використовувати на потреби Притулку.

4.4. Внесені благодійні пожертви використовуються Притулком у порядку їхього
надходження.

4.5. При внесенні пожертви для правильної ідентифікації платника Благодійник вказує
свою контактну інформацію: ім’я та прізвище, назву юридичної особи, адресу електронної
пошти та/або номер телефону, інші дані, що дозволяють здійснити ідентифікацію
Благодійника.

4.6. Акцептом Оферти вважається її повне та безумовне прийняття шляхом вчинення
Благодійником дій з передачі ритулку коштів благодійної пожертви одним зі способів,
зазначених у пункті 4.1 вище. Оферта вважається акцептованою та Договір укладеним з
дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Притулку або їхнє
оприбуткування у касі Притулку.

4.7. Протягом 2 годин після зарахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду
або їх оприбуткування у касі Притулку Благодійник може звернутися до Притулку щодо
питання повернення коштів пожертви у зв'язку з їхнім помилковим перерахуванням або іншими причинами. Після завершення цього терміну благодійна пожертва вважається
безповоротною та не повертається Притулком, окрім випадків, коли таке повернення
вимагається законодавством України або іншим чином передбачено цією Офертою. Якщо
пожертва була внесена на рахунок Притулкку без ідентифікації платника і Притулок не
може ідентифікувати Благодійника пожертви, така пожертва Притулком не повертається.

4.8. Акцептом Оферти Благодійник підтверджує, що він згоден з усіма умовами Оферти,
повною мірою усвідомлює та згоден з предметом та умовами Договору.

4.9. Витрати, пов'язані з внесенням благодійних пожертв (комісії за перерахування
коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник, якщо такі витрати стягуються з
Благодійника, та Притулком, якщо такі витрати стягуються з Притулку. Благодійник
усвідомлює та погоджується, що частина його благодійної пожертви може бути
використана Притулком на покриття витрат, пов’язаних з внесенням благодійних
пожертв, якщо такі витрати стягуються третіми сторонами за замовчуванням та їх
неможливо уникнути (наприклад, комісії платіжних систем з еквайрингу, банківські
комісії, тощо).

4.10 У разі не реалізації проєкту або при наявності залишків, Благодійник надає згоду на
те, що сума пожертвування не підлягає поверненню і використовується Притулком у
суворій відповідності із законодавством України та лише в рамках своєї статутної
діяльності.5. Права та обов'язки сторін

5.1. Притулок зобов'язується використовувати кошти благодійної пожертви Благодійника
у суворій відповідності із законодавством України та лише в рамках своєї статутної
діяльності.

5.2. притулок має право самостійно визначати напрями використання благодійної
пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та законодавства України, за винятком
випадків, коли Благодійник визначив конкретну ціль своєї пожертви за окремим
договором з Притулком. Таким чином, якщо конкретна ціль благодійної пожертви
Благодійником не визначена, вважається, що пожертва внесена на здійснення Притулком
статутної діяльності.

5.3. Благодійник погоджується, що відповідно до Закону України «Про благодійну
діяльність та благодійні організації» Притулок може використовувати частину коштів,
отриманих від Благодійників, на фінансування своїх адміністративних витрат. Розмір
витрат на утримання адміністративних витрат не може перевищувати 20% його
кошторису у поточному році.

5.4. Благодійник має право на отримання інформації про використання його благодійної
пожертви. Для цього Притулок розміщує на Сайті щомісячні фінансові звіти, які у тому
числі містять інформацію щодо (і) сум пожертв, отриманих Притулком протягом звітного
періоду, та (іі) витрат Притулком протягом звітного періоду. За запитом Благодійника
притулок може також підтвердити цільове використання благодійної пожертви
додатковими документами.

5.5. Наданням благодійної пожертви Благодійник беззастережно стверджує (і) свою
дієздатність, (іі) добровільність укладання правочину, (ііі) що предмет благодійної
пожертви не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону
України No361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення». У разі виникнення у Притулку обґрунтованих сумнівів щодо цих тверджень, Притулок має право запитати, а Благодійник зобов'язується надати, відповідні підтверджуючі докази цих тверджень.6. Заключні положення

6.1. Шляхом акцептування Оферти Благодійник надає Притулку згоду на обробку
своїх персональних даних, які розкриваються Благодійником при внесенні благодійної
пожертви, з метою виконання умов Договору. Такі персональні дані можуть включати:
ім'я, прізвище та по батькові, адресу, місце проживання, адресу електронної пошти,
номер телефону та (при перерахуванні грошових коштів на поточний рахунок
Притулку через установи банків) банківські реквізити. Дозволені види обробки
персональних даних включають їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання,
адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження,
реалізацію, передачу), знеособлення та знищення. Притулок зобов'язується не
розкривати персональні дані Благодійника третім особам без дозволу Благодійника,
окрім як у випадках коли таке розкриття вимагається державними органами або іншим
чином вимагається відповідно до законодавства України. Благодійник підтверджує, що
йому повідомлено про права, встановлені Законом України «Про захист персональних
даних». Обсяг прав Благодійника, як суб'єкта персональних даних відповідно до
Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

6.2. Благодійник надає згоду на те, що його контактна інформація може бути
використана Притулком для направлення Благодійнику листів та повідомлень, в тому
числі електронних. При цьому, Притулок зобов'язується не надавати інформацію про
контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених
законодавством України.

6.3. У випадку виникнення спорів між сторонами цього Договору, вони мають
вирішуватись шляхом переговорів. При неможливості переговорного вирішення,
спори розглядаються судами у порядку, встановленому законодавством.
Благодійної організації «ЦСА Гостомельский притулок для тварин»

Україна, 08290, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, вул.Свято-
Покровська, будинок 213Код ЄДРПОУ: 38805429

Неприбуткова організація згідно з рішенням No 2110314600038 від 21.04.2021
Email-адреси для узгодження можливих запитів: gostomelshelter@gmail.com
bottom of page